دوشنبه , ۲۸ مهر ۱۳۹۹

کد مترجم در پایتون

یکی از بهترین راههای یادگرفتن پایتون، تحلیل کدهای نوشته شده است. کد بسیار ساده زیر در پایتون برای ساخت یک اینترفیس (GUI) و ترجمه لغات مورد استفاده قرار می گیرد.

import tkinter as tk
from googletrans import Translator
win = tk.Tk()
win.title ("مترجم من")
win.geometry("200x70")

Function

def translation():
word=entry.get()
translator=Translator(service_urls=['translate.google.com'])
translation1=translator.translate(word,dest="Fa")
label1=tk.Label(win,text=f"Translate In Persian: {translation1.text}",bg="yellow")
label1.grid(row=1,column=5, sticky="w")
label=tk.Label(win,text="Enter Word :")
label.grid(row=0,column=0,sticky="W")
entry=tk.Entry(win)
entry.grid(row=1,column=2)
button=tk.Button(win, text="Translate", command=translation)
button.grid(row=2,column=2)
win.mainloop()

درباره‌ افشین صفایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *