دوشنبه , ۲۸ مهر ۱۳۹۹

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۸

شبکه بیزین (Bayesian Network)

شبکه بیزی یا شبکه باور (Belief Network) یا شبکه علی (Casual Network) به عنوان یک گراف جهت دار و غیر مدور (Directed Acyclic Graph) مطرح می شود. این شبکه ابزاری برای بازنمایی دانش است که امکان مدیریت موثر ارتباطات شامل …

ادامه مطلب »