چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه اصلی » روش تحقیق

روش تحقیق

نمونه گیری- درس دوم

انواع روشهای نمونه گیری روشهای نمونه گیری مختلفی وجود دارد که باید بر حسب شرایط یکی از آنها را برای پژوهش انتخاب کرد. در انتخاب روش نمونه گیری، توجه به دو ویژگی در جامعه هدف پژوهش ضروری است: ۱) محدود …

ادامه مطلب »

نمونه برداری

نمونه برداری اولین مرحله در فاز اجرایی یک پروژه تحقیقاتی است. پارامترهای جامعه (میانگین، واریانس، ضریب همبستگی و نسبت) مقادیری ثابت، ولی نامعلوم هستند که تعیین مقدار دقیقشان نیاز به سرشماری دارد. سرشماری غالبا امکان پذیر نبوده و باید نمونه …

ادامه مطلب »

مفهوم، متغیر و سازه

از مبحث مراحل پژوهش، به یاد دارید که در مرحله اول از هر پژوهش مسئله پژوهش بیان می شود. در مرحله بعد یافتن فرضیه و فرضیه سازی است. در مرحله سوم متغیرهای پژوهش باید تعیین شوند. در هر پژوهش این …

ادامه مطلب »