IBM SPSS چیست؟

IBM SPSS یک بسته نرم افزاری آماری است که توانایی کار با انواع وظایف داده محور را دارد. این وظایف داده محور را برای هر نوع مجموعه داده چه کوچک و چه بزرگ تا ده ها هزار داده می تواند انجام دهد. 

SPSS می تواند دامنه بسیار وسیعی از روشهای آماری از آمار توصیفی ساده مثل میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین تا روشهای پایه ای مانند همبستگی، رگرسیون خطی تا روشهای گوناگون چند متغیره را انجام دهد.

SPSS ابتدا صرفا مخففی برای کلمات Statistical Package for the Social Science بود، اما، اکنون دیگر خود کلمه ای شناخته شده بین محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف است.

SPSS را شرکت IBM خریداری کرد و از نسخه نوزدهم به بعد تحت نام IBM SPSS منتشر شد.

دانلود نرم افزار SPSS

نسخه 24 SPSS

نسخه 24 نرم افزار در سال 2016 به بازار آمد و نسبت به نسخه های پیشین گزینه های متنوع تری داشت.  

دانلود نسخه 24 SPSS

دانلود نسخه 26 SPSS

   دانلود نسخه 28 SPSS

کتابخانه SPSS

کتابهای فراوانی در حوزه های مختلف علمی و در سطوح مختلف بوسیله اساتید نوشته شده است. تعدادی از مهمترین این کتابها را در اینجا برای دانلود قرار می دهم. 
لیست کاملتری از کتابها را نیز معرفی می کنم.
 
صفحه spss