مقالات روش تحقیق

نقشه راه یادگیری روش تحقیق

         راهنمای عملی

محبوب ترین مقالات 

اثبات گرایی یا پوزیتیویسم به مفهوم بکارگیری روش علمی تجربی در کسب معرفت است. و جالب اینکه، اولین بار فرانسیس بیکن از این کلمه به معنی قطعیت و یقین استفاده کرد. 

بیشتر بخوانید   

پاسخ تشریحی آزمون دکتری 1401

انتخاب روش تحقیق، انتخاب فلسفه زندگی

در پژوهش های علوم انسانی به طور اعم و پژوهش های علوم رفتاری به طور اخص، انتخاب رویکرد پژوهش برای پی بردن به واقعیت، بر پایه دیدگاه فلسفی استوار است. 

پژوهشگر با انتخاب طرح تحقیق به طور ضمنی چهارچوب نظری-فلسفی تحقیق، مهارت های پژوهشی مورد نیاز و سایر پیش فرضهای تحقیق را آشکار می سازد. 

 

 بیشتر بخوانید

دوره جامع روش تحقیق

آمادگی آزمونهای ارشد و دکتری

گروه علوم انسانی 

ـ
آمادگی