همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman rank-order correlation) با استفاده از Stata

همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن با استفاده از Stata معرفی ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman rank-order correlation coefficient) در Stata یک آزمون ناپارامتریک است که قدرت و جهت ارتباط بین دو متغیر که در مقیاس ترتیبی یا پیوسته اندازه گیری می شوند، را اندازه گیری می کند. ضریب همبستگی رتبه ای Spearman اغلب با نماد rs یا […]

رگرسیون خطی (Linear regression) با استفاده از Stata

آنالیز رگرسیون خطی با استفاده از Stata مقدمه رگرسیون خطی (Linear regression) که به آن رگرسیون خطی ساده یا رگرسیون خطی دو متغیره (bivariate) نیز معروف است، زمانی استفاده می شود که بخواهیم مقدار یک متغیر وابسته را بر اساس مقدار یک متغیر مستقل پیش بینی کنیم. به عنوان مثال، می‌توانید از رگرسیون خطی استفاده […]

گستردگی (Spread)، انحراف مطلق (Absolute Deviation)، واریانس (Variance) و انحراف استانداد (Standard Deviation)

گستردگی، انحراف مطلق، واریانس و انحراف استانداد گستردگی (Spread) معرفی اندازه گیری گستردگی (Spread)، که گاهی به آن معیار پراکندگی نیز گفته می شود، برای توصیف تنوع (variability) در یک نمونه یا جمعیت استفاده می شود. معمولاً همراه با معیاری از گرایش به مرکز، مانند میانگین (mean) یا میانه (median)، برای ارائه یک توصیف کلی […]

معیار‌های گرایش به مرکز (Measures of Central Tendency)

معیار‌های گرایش به مرکز معرفی معیار گرایش به مرکز (Measures of Central Tendency) یک مقدار واحد است که تلاش می کند مجموعه ای از داده ها را با شناسایی موقعیت مرکزی در آن مجموعه داده توصیف کند. به این ترتیب، معیارهای گرایش به مرکز گاهی اوقات معیارهای مکان مرکزی (measures of central location) نامیده می […]

آزمون فریدمن (Friedman Test) در SPSS

آزمون فریدمن  در SPSS معرفی آزمون فریدمن (Friedman Test) جایگزین غیر پارامتری برای ANOVA یک طرفه با اندازه گیری های مکرر (one-way ANOVA with repeated measures) است. از آن برای بررسی اختلاف بین گروه هایی که در آن که متغیر وابسته در حال اندازه گیری است، استفاده می شود. همچنین زمانی که از داده های […]

رگرسیون لجستیک دو جمله ای (Binomial logistic regression) با استفاده از Minitab

رگرسیون لجستیک دو جمله ای (Binomial logistic regression) با استفاده از Minitab معرفی رگرسیون لجستیک دو جمله ای (Binomial logistic regression) برای پیش بینی یک متغیر وابسته دو وضعیتی (dichotomous) بر اساس یک یا چند متغیر مستقل اسمی یا پیوسته استفاده می شود. این از رایج ترین نوع رگرسیون های لجستیک است و اغلب به […]

همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون (Pearson’s Product-Moment Correlation) با استفاده از Minitab

همبستگی  پیرسون با استفاده از Minitab مقدمه همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون (Pearson’s Product-Moment Correlation) که اغلب با عنوان همبستگی پیرسون بیان می گردد، برای ارزیابی قدرت و جهت ارتباط بین دو متغیر پیوسته که به صورت خطی مرتبط هستند استفاده می شود. ضریب آن که با r نشان داده می شود، قدرت و جهت این رابطه […]

آزمون t زوجی و یا جفت شده (paired t-test) با استفاده از Minitab

آزمون t زوجی و یا جفت شده با استفاده از Minitab مقدمه آزمون t زوجی و یا جفت شده (paired t-test) برای تعیین وجود تفاوت آماری معنی داری در میانگین متغیر وابسته بین دو گروه مرتبط استفاده می شود. این آزمون همچنین به عنوان آزمون t نمونه زوجی (paired-samples t-test) و یا آزمون t وابسته (dependent […]

آزمون t مستقل با استفاده از SPSS

آزمون t مستقل با استفاده از SPSS Statistics معرفی آزمون t مستقل (independent t-test) میانگین ها را بین دو گروه غیرمرتبط بر روی یک متغیر پیوسته و وابسته مقایسه می کند. به عنوان مثال، می توانید از آزمون t مستقل برای درک اینکه آیا حقوق سال اول کارمندان دولتی بر اساس جنسیت متفاوت است یا […]

آزمون H کروسکال-والیس (H Kruskal-Wallis) با استفاده از SPSS

آزمون H کروسکال-والیس با استفاده از SPSS مقدمه آزمون H کروسکال-والیس (H Kruskal-Wallis) که گاهی به آن ANOVA یک طرفه در رتبه ها (one-way ANOVA on ranks) نیز می گویند، یک آزمون ناپارامتریک مبتنی بر رتبه است که می تواند برای تعیین وجود یا نبود تفاوت های آماری معنی داری بین دو یا چند گروه […]