آنالیز واریانس چند متغیره یک طرفه (MANOVA یک طرفه) با استفاده از Minitab

آنالیز واریانس چند متغیره یک طرفه با استفاده از Minitab مقدمه آنالیز واریانس چند متغیره یک طرفه (MANOVA یک طرفه) (one-way multivariate analysis of variance) برای تعیین تفاوت بین دو یا چند گروه از یک متغیر مستقل در بیش از یک متغیر وابسته پیوسته استفاده می شود. زمانی که چندین متغیر وابسته دارید، می‌توان آن […]

ANOVA سه طرفه در Stata

ANOVA سه طرفه در Stata مقدمه ANOVA سه طرفه (three-way ANOVA) برای تعیین اینکه آیا یک اثر متقابل بین سه متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته پیوسته وجود دارد یا خیر، استفاده می شود. اگر یک تعامل سه طرفه وجود داشته باشد، ANOVA سه طرفه استفاده می شود. به این ترتیب، بسط ANOVA دو […]

رگرسیون خطی (Linear regression) با استفاده از Minitab

رگرسیون خطی (Linear regression) با استفاده از Minitab مقدمه رگرسیون خطی (Linear regression) که به آن رگرسیون خطی ساده یا رگرسیون خطی دو متغیره نیز گفته می شود، زمانی استفاده می شود که بخواهیم مقدار یک متغیر وابسته را بر اساس مقدار یک متغیر مستقل پیش بینی کنیم. متغیر وابسته را می توان متغیر نتیجه، […]

رگرسیون لجستیک دو جمله ای (Binomial Logistic Regression) با استفاده از Stata

رگرسیون لجستیک دو جمله ای با استفاده از Stata معرفی رگرسیون لجستیک دو جمله ای (Binomial Logistic Regression) برای پیش بینی یک متغیر وابسته دو وضعیتی بر اساس یک یا چند متغیر مستقل اسمی یا پیوسته استفاده می شود. این رایج ترین نوع رگرسیون لجستیک است و اغلب به سادگی به عنوان رگرسیون لجستیک شناخته […]

همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون (Pearson Product-Moment Correlation)

همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون   این آزمون چه کاری انجام می دهد؟ ضریب همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون (Pearson product-moment correlation coefficient) اندازه گیری قدرت ارتباط خطی بین دو متغیر است و با r نشان داده می شود. اساساً، همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون تلاش می‌کند تا خطی از بهترین تناسب را از میان داده‌های دو متغیر ترسیم کند، و […]

همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman rank-order correlation) با استفاده از Stata

همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن با استفاده از Stata معرفی ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman rank-order correlation coefficient) در Stata یک آزمون ناپارامتریک است که قدرت و جهت ارتباط بین دو متغیر که در مقیاس ترتیبی یا پیوسته اندازه گیری می شوند، را اندازه گیری می کند. ضریب همبستگی رتبه ای Spearman اغلب با نماد rs یا […]

رگرسیون خطی (Linear regression) با استفاده از Stata

آنالیز رگرسیون خطی با استفاده از Stata مقدمه رگرسیون خطی (Linear regression) که به آن رگرسیون خطی ساده یا رگرسیون خطی دو متغیره (bivariate) نیز معروف است، زمانی استفاده می شود که بخواهیم مقدار یک متغیر وابسته را بر اساس مقدار یک متغیر مستقل پیش بینی کنیم. به عنوان مثال، می‌توانید از رگرسیون خطی استفاده […]

گستردگی (Spread)، انحراف مطلق (Absolute Deviation)، واریانس (Variance) و انحراف استانداد (Standard Deviation)

گستردگی، انحراف مطلق، واریانس و انحراف استانداد گستردگی (Spread) معرفی اندازه گیری گستردگی (Spread)، که گاهی به آن معیار پراکندگی نیز گفته می شود، برای توصیف تنوع (variability) در یک نمونه یا جمعیت استفاده می شود. معمولاً همراه با معیاری از گرایش به مرکز، مانند میانگین (mean) یا میانه (median)، برای ارائه یک توصیف کلی […]

معیار‌های گرایش به مرکز (Measures of Central Tendency)

معیار‌های گرایش به مرکز معرفی معیار گرایش به مرکز (Measures of Central Tendency) یک مقدار واحد است که تلاش می کند مجموعه ای از داده ها را با شناسایی موقعیت مرکزی در آن مجموعه داده توصیف کند. به این ترتیب، معیارهای گرایش به مرکز گاهی اوقات معیارهای مکان مرکزی (measures of central location) نامیده می […]

آزمون فریدمن (Friedman Test) در SPSS

آزمون فریدمن  در SPSS معرفی آزمون فریدمن (Friedman Test) جایگزین غیر پارامتری برای ANOVA یک طرفه با اندازه گیری های مکرر (one-way ANOVA with repeated measures) است. از آن برای بررسی اختلاف بین گروه هایی که در آن که متغیر وابسته در حال اندازه گیری است، استفاده می شود. همچنین زمانی که از داده های […]