لغات درس اول

economy: اقتصاد، اقتصادی

Ex 1. An increase in tourism will help the city’s economy.

افزایش گردشگری به اقتصاد شهر کمک می کند.

Ex 2. Growth in the Chinese economy has slowed due to lockdowns and falling global demand.

رشد اقتصاد در چین با توجه به قرنطینه ها و نزول تقاضای جهانی، کاهش یافته است.

 

It stimulates our economy. اقتصادمان را تحریک می کند

to soar:

Ex 1. Stock prices are beginning to soar.

قیمت سهام در حال شروع به اوج گرفتن است.

Ex 2. The oil shortage sent prices soaring.

کمبود نفت قیمت ها را افزایش داده است.

 

I am soaring!  دارم اوج میگیرم

ensure

Ex 1. The government has ensured the safety of the refugees.

دولت از امنیت پناهندگان مطمئن شده است.

Ex 2. She would ensure him a place in society.

او جایگاه او را در جامعه تضمین می کرد.

ensuring our survival    تضمین بقای ما

inspire

Ex 1. Her courage has inspired us.

شجاعت او به ما انگیزه داده است.

Ex 2. His discoveries inspired a whole new line of scientific research.

اکتشافات او الهام بخش یک خط کاملاً جدید از تحقیقات علمی بود.

 

I am inspiring, I inspire people.

hold

Ex 1. He was holding a large package in his arms.

بسته بزرگی در بغل گرفته بود.

Ex 2. I hold no brief for cartels and market allocations.

من هیچ توضیحی در مورد کارتل ها و تخصیص بازار ندارم.

 

convey

Ex 1. Pipes were laid to convey water to the house.

لوله هایی برای انتقال آب به خانه گذاشته شد.

Ex 2. It’s impossible to convey how lost I felt.

انتقال احساس گمشده ام غیرممکن است.

Ex 3. Mr. Harvey and his daughter have asked me to convey their very kind regards.

آقای هاروی و دخترش از من خواسته اند که احترام بسیار محبت آمیز آنها را بیان کنم.

 

I formally convey my presence.  من رسما حضورم را اعلام می کنم

dominant

Ex 1. The company is now dominant in its market.

شرکت اکنون در بازار خود مسلط است.

Ex 2. It is the dominant culture in the region.

فرهنگ غالب در منطقه است.

 

We dominate.

prominent

Ex 1. She was a prominent member of the city council.

او یکی از اعضای برجسته شورای شهر بود.

Ex 2. The new housing developments are prominent landmarks.

توسعه‌های جدید مسکن نقاط عطفی برجسته هستند.

 

the prominent family falls into disrepute. خانواده معروف دچار بدنامی می شوند

mentor

Ex 1. He was her friend and mentor until his death in 1915.

او تا زمان مرگش در سال 1915 دوست و مربی او بود.

Ex 2. After college, her professor became her close friend and mentor.

پس از کالج، استاد او دوست نزدیک و مربی او شد.

Ex 3. He needed a mentor to teach him about the world of politics.

او به یک مربی نیاز داشت تا در مورد دنیای سیاست به او آموزش دهد.

 

brilliant mentor

endorse

Ex 1. The newspaper has endorsed the conservative candidate for mayor.

روزنامه از نامزد محافظه کار شهردار حمایت کرده است.

Ex 2. We do not endorse their position.

ما موضع آنها را تایید نمی کنیم.

 

they endorsed him. آنها از وی حمایت کردند

encouragement

Ex 1. Our aim is the encouragement of investment.

هدف ما تشویق سرمایه گذاری است.

Ex 2. They offered him gifts of money and other encouragements.

آنها به او هدایایی پول و تشویق های دیگر دادند.

I needed encouragement.

retain

Ex 1. A landlord may retain part of your deposit if you break the lease.

در صورت شکستن قرارداد اجاره، صاحبخانه ممکن است بخشی از سپرده شما را حفظ کند.

Ex 2. They insisted on retaining old customs.

آنها بر حفظ آداب و رسوم قدیمی اصرار داشتند.

Ex 3. You will retain your rights as a citizen.

شما حقوق خود را به عنوان یک شهروند حفظ خواهید کرد.

 

 

we retained our client. ما مشتری خود را حفظ کردیم

vocal

Ex 1. She is a vocal critic of the new law.

او منتقد سرسخت قانون جدید است.

Ex 2. He was very vocal in his criticism of me.

او در انتقاد از من بسیار پر سر و صدا بود.

foster

Ex 1. Such conditions foster the spread of the disease.

چنین شرایطی باعث گسترش بیماری می شود.

Ex 2. Would you consider fostering a child?

آیا به پرورش فرزند فکر می کنید؟

 

محتوای درس
تکمیل 0% 0/1 مرحله