هفته اول دوره استعداد تحصیلی را با مبحث استدلال شروع می کنیم.

ابتدا فیلم آغازین را با دقت ببینید و سپس در آزمون اول این هفته مشخص کنید که هر پاراگراف از چه نوعی هستند.