آزمون
اطلاعات تکمیلی
در این آزمون مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
  1. آماره ها و پارامترها
  2. نمرات استاندارد
  3. مفهوم توزیع و تقارن در آن
  4. توزیع نرمال
  5. تئوری نمونه گیری در جوامع محدود و نامحدود و قضیه حد مرکزی
  6. توزیع دو جمله ای و توزیع نسبت در جامعه
  7. برآوردهای فاصله ای و نقطه ای
  8. توزیع t
  9. مقدمات آزمون فرض و خطاهای آماری
  10. آزمون فرض برای میانگین یک جامعه