در این قسمت به مقدمات استدلال و انواع استدلال می پردازیم.