برای کار با دو بخش استدلال منطقی و درک مطلب در آزمون استعداد تحصیلی دکتری لازم است که ساختار هر کدام از پاراگراف ها را با سرعت تشخیص داده و بر اساس همین ساختار موضوع اصلی متن و محدوده این حوزه را مشخص کنیم.

در ادامه ساختار کلی یک پاراگراف استاندارد را مورد ارزیابی قرار می دهیم.