آلفای کرونباخ (Cronbach’s alpha) با استفاده از Minitab

آلفای کرونباخ (Cronbach’s alpha) با استفاده از Minitab

معرفی

آلفای کرونباخ (Cronbach’s alpha) (α) یک معیار متداول برای سازگاری درونی (internal consistency) (“پایایی یا قابلیت اعتماد” (reliability)) است. این معیار اغلب زمانی استفاده می شود که چندین سوال لیکرت در یک نظرسنجی/پرسشنامه دارید که یک مقیاس را تشکیل می دهند و می خواهید تعیین کنید که آیا مقیاس قابل اعتماد است یا خیر. همچنین اغلب همراه با تکنیک کاهش داده ها مانند آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) یا آنالیز فاکتور (factor analysis) استفاده می شود.

توجه: هنگام استفاده از آلفای کرونباخ، متغیرها (مثلاً سؤالات یک پرسشنامه) را اغلب «آیتم» (items) می نامند. وقتی این آیتم ها با هم گروه بندی می شوند (مثلاً تمام سؤالات یک پرسشنامه)، به عنوان «مقیاس» مطرح می شوند.

در این آموزش، نحوه اجرای آلفای کرونباخ با استفاده از Minitab و همچنین تفسیر و گزارش نتایج این آزمون را به شما نشان می‌دهیم. ابتدا با مثالی که در این راهنما استفاده می کنیم شروع می کنیم.

مثال

پرسشنامه ای تهیه شد که هدف آن تعیین “انگیزه کارکنان” بود. پرسشنامه شامل 6 سوال (یعنی 6 “آیتم”) بود. در مجموع 315 شرکت کننده پرسشنامه را تکمیل کردند. هر سؤال با استفاده از یک مورد لیکرت 5 امتیازی از «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم» اندازه‌گیری شد. به منظور درک اینکه آیا سوالات این پرسشنامه از لحاظ درونی همخوانی دارند، از آلفای کرونباخ استفاده شد.

تنظیمات در Minitab

درMinitab، ما شش آیتم را تنظیم کردیم که شش سؤال را در پرسشنامه ما منعکس می‌کردند .یعنی سؤالات Qu1 تا Qu6 در ستون‌های C1 تا C6). به عنوان مثال در زیر ستون C1 نام اولین سوال پرسشنامه خود یعنی Qu1 را به صورت زیر وارد کردیم. سپس این کار را برای Qu2 تا Qu6 انجام دادیم. در نهایت، نمرات هر یک از شش آیتم را وارد کردیم (یعنی نحوه پاسخ هر شرکت کننده به هر یک از شش سؤال). این پاسخ‌ها بر اساس مورد 5 امتیازی لیکرت از «1» تا «5» کدگذاری شدند (یعنی «1» برای «کاملاً مخالفم» تا «5» برای «کاملاً موافقم»). این تنظیمات در زیر نشان داده شده است:

مراحل آزمون در Minitab

در این بخش، سه مرحله مورد نیاز برای آنالیز داده های خود را با استفاده از آلفای کرونباخ در Minitab به شما نشان می دهیم.

مرحله (1)

همانطور که در زیر نشان داده شده است، روی

Stat > Multivariate > Item Analysis…

در منوی اصلی کلیک کنید:

پنجره ی Item Analysis زیر به شما نمایش داده می شود:

مرحله (2)

هر شش آیتم (یعنی Qu1 به Qu6) را به کادر Variables: منتقل کنید. در نهایت با پنجره ی زیر روبرو خواهید شد:

نکته 1: برای انتقال هر شش مورد، ابتدا باید داخل کادر اصلی سمت چپ کلیک کنید و همه موارد را انتخاب کنید .به عنوان مثال،از C1 Qu1 تا C6 Qu6).با این کار دکمه انتخاب فعال می شود. در حالی که قبل از این کار به صورت غیر فعال بود. سپس، به سادگی دکمه را فشار دهید. تا آیتم ها به کادر Variables منتقل شوند.

نکته 2: می‌توانید نتایجی را که Minitab تولید می‌کند با کلیک بر روی دکمه Results و تغییر گزینه‌ها تغییر دهید، اما در این آموزش گزینه‌های پیش‌فرض را مانند تصویر زیر انتخاب کرده‌ایم:

مرحله (3)

بر روی دکمه OK کلیک کنید. خروجی Minitab تولید می گردد.

خروجی آلفای کرونباخ در Minitab

خروجی Minitab آلفای کرونباخ در زیر نشان داده شده است:

خروجی Minitab برخی از آمار توصیفی مفید، از جمله حجم نمونه برای هر مورد (در ستون “Total Count“)، و همچنین میانگین و انحراف استاندارد (در ستون‌های “Mean” و”StDev”) را ارائه می‌کند. همچنین مقدار آلفای کرونباخ (α) را در اختیار شما قرار می دهد که برای مثال مورد نظر 0.8230 است (در ردیف Cronbach’s Alpha) که نشان دهنده سطح بالایی از سازگاری درونی برای مقیاس ما است. مقادیر بالاتر آلفای کرونباخ بهتر است. باتوجه به منابع و مقالات مختلف، مقادیر متفاوتی از آلفای کرونباخ سطح خوبی از سازگاری درونی را نشان می دهد ولی به صورت کلی، 0.7 یا بالاتر بهتر است. بخش ارزشمند دیگر جدول، «مشارکت» یا «تناسب» هر آیتم با مقیاس است و و در صورت حذف یک آیتم از مقیاس، آمارهای مفیدی مانند میانگین و انحراف معیار (در ستون‌های “Adj. Total Mean” و “Adj. Total StDev”)، همبستگی های پیرسون تعدیل شده (adjusted Pearson correlations) و همبستگی چندگانه را مربع (squared multiple correlation) (در ستون‌های “Item-Adj. Total Corr” و “Squared Multiple Corr”) و مقدار آلفای کرونباخ (در ستون “Cronbach’s Alpha”) را ارائه می‌کند.

 

گزارش خروجی آلفای کرونباخ

هنگامی که خروجی آلفای کرونباخ خود را گزارش می کنید، بهتر است که شامل موارد زیر باشد:

الف. مقدمه ای بر آنالیزی که انجام دادید.

ب. اطلاعات مربوط به سازه ای (construct) که اندازه گیری می کنید و تعداد آیتم های آن.

ج- شرحی از سطح سازگاری درونی، از جمله مقدار آلفای کرونباخ.

 

بر اساس خروجی Minitab در بالا، می‌توانیم نتایج این مطالعه را به صورت زیر گزارش کنیم:

 

برای سنجش «انگیزه کارکنان» از پرسشنامه ای استفاده شد که شامل شش سؤال بود. این مقیاس دارای سطح بالایی از سازگاری درونی بود که توسط آلفای کرونباخ 0.823 تعیین شد.

 

مطالب زیر را هم از دست ندهید

نحوه تبدیل داده ها (Transforming Data) در SPSS

کاپای کوهن (Cohen’s kappa (κ)) با استفاده از SPSS

ایجاد نمودار میله ای با استفاده از SPSS

رسم نمودار پراکندگی (نقطه ای) (Scatterplot) با استفاده از SPSS

ایجاد نمودار میله ای خوشه ای (Clustered Bar Chart) با استفاده از SPSS

آنالیز کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) یک طرفه در SPSS

آزمون علامت (sign test) با استفاده از SPSS

همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون (Pearson’s Product-Moment Correlation) با استفاده از SPSS Statistics

همبستگی دو رشته ای نقطه ای (Point-Biserial Correlation) با استفاده از SPSS

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman rank-order correlation coefficient) با استفاده از SPSS

همبستگی جزئی (Partial Correlation) با استفاده از SPSS

گامای گودمن و کروسکال (Goodman and Kruskal’s gamma) با استفاده از SPSS

آزمون H کروسکال-والیس (H Kruskal-Wallis) با استفاده از Stata

MANOVA یک طرفه با استفاده از Stata

آنالیز اجزای اصلی (PCA) با استفاده از SPSS

آمار توصیفی (descriptive) و استنباطی (inferential)

آزمون مربع کای (Chi-Square) با استفاده از SPSS

آزمون یو من ویتنی (Mann-Whitney U) با استفاده از SPSS

آزمون مک نمار (McNemar’s test) با استفاده از SPSS

کتاب سنجی (Bibliometrics) و تفاوت آن با علم سنجی (Scientometrics) و اطلاع ‌سنجی (Informetrics)

تعدیل کننده دو وضعیتی (Dichotomous Moderator) با استفاده از SPSS

ضریب همبستگی تاوی- بی کندال (Kendall’s Tau-b correlation coefficient) با استفاده از SPSS

آزمون Jonckheere-Terpstra (جانكهير ترپسترا) با استفاده از SPSS

آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون (Wilcoxon signed-rank test) با استفاده از SPSS

آزمون Q کوکران (Cochran’s Q) با استفاده از SPSS

وارد کردن داده ها در SPSS

دی سامرز (Somers’ d) با استفاده از SPSS

همبستگی اسپیرمن در Minitab

نحوه ایجاد فایل جدید در SPSS

آزمون t وابسته با استفاده از SPSS Statistics

آزمون t وابسته برای نمونه های جفت شده

رگرسیون چندگانه در Stata

رگرسیون لجستیک چند جمله ای در SPSS

رگرسیون لجستیک دو جمله ای با استفاده از SPSS

رگرسیون پواسون با استفاده از SPSS

ایجاد متغیر های ساختگی در SPSS

کار با متغیرها در SPSS

رگرسیون لجستیک ترتیبی با استفاده از SPSS

رگرسیون چندگانه با استفاده از SPSS

رگرسیون خطی با استفاده از SPSS

آزمون کرویت

ANOVA مخلوط با استفاده از SPSS Statistics

ANOVA اندازه گیری های مکرر دو طرفه با استفاده از SPSS Statistics

ANOVA دو طرفه در SPSS Statistics

ANOVA با اندازه گیری های مکرر با استفاده از SPSS Statistics

آزمون نرمال بودن با استفاده از SPSS Statistics

انواع متغیر و تحقیقات تجربی و غیر تجربی

روش تحقیق گروه کانونی

ANCOVA یک طرفه در SPSS Statistics

شصت لغت پرتکرار آزمون زبان عمومی آزمون دکتری

آزمون t نمونه تکی با استفاده از SPSS Statistics

ANOVA ی اندازه گیری های مکرر

چگونه یک نمودار نقطه‌ای متصل به هم در R ایجاد کنیم؟

چند پروژه برای مبتدیان علم داده

شمارش تعداد در یک بردار منطقی در R

محاسبه میانگین در R

plotly

جایگزینی اولین مقدار غیر مفقود در R

انتساب داده های گمشده (Imputation of missing data) در R

فرضیات XGBoost

برای یادگیری پایتون چه کتابایی بخونیم

چگونه نتایج حاشیه خطا را تفسیر کنیم؟

نحوه ترکیب چندین نمودار در R

تفسیر ضریب کاپا

تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)

تحلیل سئوال روش تحقیق آزمون دکتری

تفاوت بین یادگیری ماشین، علم داده، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و آمار

تجزیه و تحلیل آماری: تعریف، مثال

روایی نتیجه گیری آماری (SCV) چیست؟

برنامه کلاس های آنلاین آمار و روش تحقیق

نحوه تعیین خودکار تعداد خوشه ها توسط قانون آرنج

دسته بندی دانشمندان داده

هوش مصنوعی (AI) چیست؟ 3 چیز که باید بدانید

آمار و روش تحقیق در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

انتخاب مدل در یادگیری ماشینی

اندازه اثر در تحلیل واریانس

چهار مهارت افراد قدرتمند برای دانشمندان داده

چگونه یک سئوال تحقیق خوب طراحی کنیم؟

یادگیری تقویتی چیست؟

یادگیری ماشینی چیست؟

علم داده راه حلی برای مشکلات تجاری

بهترین کتاب های علوم داده برای مبتدیان

آمار در مقایسه با یادگیری ماشینی در سیستم های بیولوژیک

گراندد تئوری ادغام سنت های رشته ای متفاوت

چالش گلیزر و استراوس

بستر تاریخی نظریه زمینه ای

آموزش نرم افزار R- درس دوم

مقدمه ای بر معادلات ساختاری و روش های آن

مفاهیم پایه ای روش تحقیق

آموزش نرم افزار R – درس اول

نمونه گیری هدفمند

مقدمات نمونه گیری

گوشه چشمی بر مفاهیم خوشه بندی در آمار و داده کاوی

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
نوشته های مرتبط

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *